Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Niniejsza informacja stanowi wykonanie obowiązku określonego w art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Minister Spraw Zagranicznych z siedzibą w Polsce, w Warszawie, Al. J. Ch. Szucha 23, wykonującym obowiązki administratora jest Konsul RP w ……………………….., z siedzibą w ………………………..
2. W MSZ i placówkach zagranicznych powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD).
Dane kontaktowe IOD:
adres siedziby: Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa
adres e-mail: [email protected]
3. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 1992 r. poz. 254), w celu wydania bądź przedłużenia ważności dokumentów uprawniających do korzystania z ulgowych przejazdów publicznego transportu zbiorowego.
4. Zakres przetwarzanych danych obejmuje:
1) imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego,
2) adres zamieszkania rodzica/opiekuna prawnego,
3) dane ucznia w zakresie:
a) imię i nazwisko,
b) obywatelstwo,
c) data urodzenia,
4) podpis rodzica/opiekuna prawnego,
5) nazwa i adres szkoły w której uczeń pobiera naukę.
5. Dane podlegają ochronie na podstawie przepisów RODO i nie mogą być udostępniane osobom trzecim, nieuprawnionym do dostępu do tych danych, a także nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej.
6. Źródłem pochodzenia danych osobowych może być szkoła, w której dany uczeń pobiera naukę i za pośrednictwem której złożono wniosek.
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od daty ustania uprawnień do przedłużenia ważności legitymacji.
8. Dostęp do danych posiadają wyłącznie uprawnieni pracownicy ……………………. i MSZ.
9. Osobie, której dane dotyczą przysługują prawa do kontroli przetwarzania danych, określone w art. 15-16 RODO, w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, a także kreślone w art. 17- 19 oraz 21, o ile będą miały zastosowanie.
10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do rozpatrzenia wniosku dotyczącego wydania/przedłużenia legitymacji ucznia.
11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, dane nie będą poddawane profilowaniu.
12. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa